Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Antonio’s Espresso en op alle met u (afnemers van producten van het Antonio’s Espresso) gesloten overeenkomsten.
1.2 Verkoop in welke vorm dan ook valt onder deze voorwaarden.
1.3 Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus, worden zowel internetshop als alle "papieren" informatie bedoeld.

2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen per e-mail of via de internetsite worden geplaatst. Volgt u daarbij de aanwijzingen op de internetsite.
2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Antonio's Espresso uw bestelling heeft geaccepteerd, ten bewijze waarvan de order wordt bevestigd per e-mail/telefoon/post. Bij annuleren van deze bestelling kan 25% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht.

3. Prijzen

3.1 De op de website getoonde prijzen zijn altijd actuele prijzen, prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.
3.2 Alle machineprijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, excl. kosten van vervoer, verzending en verzekering.

4. Levering

4.1aWij streven ernaar de gewenste artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling af te leveren. Indien een product niet voorradig is, krijgt u hier zo spoedig mogelijk bericht over per e-mail, zodat u alsnog kunt besluiten of u de bestelling wel of niet wilt laten doorgaan.
Gezien het feit dat wij u per e-mail berichten, wijzen wij u erop dat het e-mailadres bij opgave correct dient te zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van berichten door spamfilters, e.d.

4.1b Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
4.2 Per bestelling worden er naast de verzendkosten géén andere kosten zoals bij nalevering vermeld bij uw bestelling en in rekening gebracht.
4.3 Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten daarvan voor uw rekening.
4.4 Antonio’s Espresso probeert er alles aan te doen de bestelling zo spoedig mogelijk af te leveren. Bij vertraging van levering ontvangt u z.s.m. van ons een bericht. In overleg kan naar eventueel een passende oplossing worden gekeken.
4.5 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden.
4.6 Indien levering van het artikel niet mogelijk blijkt te zijn, zal Antonio’s Espresso in overleg met u proberen een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
4.7 Indien bij aflevering blijkt dat uw machine en of accessoires schade hebben opgelopen, of dat uw machine niet werkt dient u dit binnen 48 uur na de levering schriftelijk te melden. Wij zullen dan voor een passende oplossing zorgen.

5. Betaling

5.1 U dient per bank vooruit te betalen en een doorlopende of eenmalige automatische incasso aanvragen (koffie wekelijks verzenden).
5.2 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. Het wordt u ook niet toegestaan betaling om welke reden dan ook op te schorten.
5.3 Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro, Eurocheques worden hiervoor niet geaccepteerd.
5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u wettelijke rente en ten minste 15% incassokosten (minimum € 100,-) verschuldigd. Antonios Espresso  kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Antonio’s Espresso totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 Antonio’s Espresso is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Antonio’s Espresso zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Retourrecht

7.1 U hebt het recht door Antonio’s Espresso geleverde artikelen in ongebruikte en onbeschadigde toestand binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren in originele onbeschadigde verpakking onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retour.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt het antonios espreso u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
7.3 Wanneer de door Antonio’s Espresso afgeleverde artikelen niet binnen de "zicht" termijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
-Servies en dergelijke accessoires
-levensmiddelen
-bijzondere bestellingen, zoals reserveonderdelen en op “maatwerk“ geleverde machines.
7.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen. Antonio’s Espresso kan bij retourzending administratie & verzendkosten rekenen.

8. Garantie

8.1 Antonio’s Espresso garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende twaalf maanden na factuurdatum. Indien anders wordt dit duidelijk vermeld bij de artikelen.
8.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek en alleen schriftelijk(per e-mail/post) aan Antonio’s Espresso worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Antonio’s Espresso het artikel repareert of vervangt (Ter keuze aan Antonio’s Espresso) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat ook de verzendkosten voor het terugzenden van uw machine. Antonio’s Espresso repareert hoofdzakelijk niet zelf, wij laten dat over aan door de fabrikant aangewezen service monteurs. Wachttijden zijn dan vervelend, echter Antonios Espresso is niet aansprakelijk voor wachtijden bij derden.
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
- u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;
- de datum op de factuur gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- sprake is van gebreken ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van bijbehorende gebruiksaanwijzing;
- sprake is van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
- sprake is van een van buiten komend onheil, zoals bliksem, stroomuitval, natuurrampen enz.;
- Antonio’s Espresso niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
8.5 Wanneer Antonio’s Espresso een defecte machine bij u laat ophalen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de zending. Antonio’s Espresso is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor het transport.
8.6 De machine dient altijd in geval van transport in de orginele verpakking te worden verpakt, (met uitzondering van verzendingen via Pro- Assist ) enkel en alleen in de originele verpakking is een machine geschikt voor transport. Houd altijd rekening met onderzoeks- en verzendkosten, ook als u besluit om de reparatie niet uit te laten voeren.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van het Antonio’s Espresso met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.
9.2 Antonio’s Espresso is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, zetfouten en drukfouten, door leveranciers en fabrikanten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.
9.3 Voor het overige (niet bovengenoemde) geldt er geen enkele aansprakelijkheid voor Antonio’s Espresso.
9.4 De aansprakelijkheid is in ieder geval te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van desbetreffende product. Voor eventuele vervolgschade is Antonio’s Espresso nimmer aansprakelijk.

10. Geldigheid Voorwaarden

Deze voorwaarden zullen steeds van kracht zijn, ook indien de koper eigen voorwaarden hanteert.

Terug
Uw ipadres is: 54.234.255.29
Copyright © 2017 Antonio's Espresso. Powered by Zen Cart